Πλατανιάς: Στις 7 Απριλίου η ΑΜΚΣτις 7 Απριλίου θα γίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ Πλατανιάς, με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.000.000 ευρώ.

Για την ακρίβεια «κατά 999.999,00 ευρώ», όπως διευκρινίζει η ΠΑΕ στην σχετική πρόσκληση η οποία δημοσιεύθηκε στο επίσημο website του συλλόγου: «Καλούνται οι µέτοχοι και αντιπρόσωποι των µετόχων, για να έχουν δικαίωµα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά το νόµο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε µία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο την Τρίτη 19-4-2016 και ώρα 21:00 µε τα αυτά άνω θέµατα».


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016, 17:22